הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית

השימושים להם תוקצה הקרקע יהיו למטרות חינוך, תרבות, מדע, דת, צדקה, רווחה, בריאות, ספורט, פעילות התנדבותית, מתקני תשתית, שירותי חירום ושירותים אחרים.

מאחר שקרקע הינה משאב מוגבל ומתכלה ומאחר שצורכי הציבור גדלים עם הזמן ,ראוי לשמור על עתודות קרקע לצרכים עתידיים.

הקצאת קרקע תיעשה לפי סדרי עדיפויות שתקבע המועצה או לפי החלטות מועצה ספציפיות יש לוודא כי השימוש המבוקש בנכס הוא בגדר צורך ונותן מענה לתושבי המועצה או לציבורים שונים בה.

לפיכך: באותם מקרים בהם יש מספר פניות, תועד פעילות אשר תשרת את מספר האנשים הגדול ביותר, אלא אם כן מדובר בפעילות המשרתת קהל יעד ספציפי, או שיש נימוקים מיוחדים אחרים.

ועדת הקצאות תבחן את הבקשות להקצאת נכס עירוני, המקיימות את דרישות תנאי הסף, עפ"י נוהל הקצאות שנקבע ע"י משרד הפנים.

נוהל הקצאות נועד להסדיר הקצאת קרקע או מבנה בפטור ממכרז ללא תמורה (כולל גם תמורה סמלית) מאת הרשות המקומית לגופים שאינם למטרות רווח הפועלים בתוך תחום הרשות בנושאי חינוך, תרבות, דת, בריאות, רווחה, ספורט וכיו"ב כדי לסייע לפעולותיהם לטובת הציבור.

הנוהל נועד לקדם בתחום הקצאת קרקע, מינהל תקין, שמירת עקרון השוויון, חסכון, יעילות, שקיפות ומניעת פגיעה בטוהר המידות.