פרטי יצירת קשר

יצחק אבן צור
מבקר המועצה

רקע וחוק

חוק חופש המידע קוב את זכותו של כל אזרח ותושב לקבל מידע מרשות ציבורית, בכפוף לסייגים שפורטו בו, הסייגים נועדו לשמור על זכויות מוגנות ואינטרסים ראויים כגון: בטחון המדינה, שמירת הפרטיות, סודות מקצועיים ומסחריים.

החוק מפרט מי זכאי לקבל מידע, איזה סוגי מידע יש חובה ו רשות למסור, פרטים בדבר תוכן המידע הנמסר, אופן הפעלת שיקול הדעת של הרשות הציבורית בבואה למסור מידע, וכן הוראות והנחיות בדבר נוהלי הגשת הבקשות והטיפול בהם.

כתובת: הרב קוק 4 רכסים

תשלום האגרה לצורך קבלת מידע ניתן באמצעות משלוח המחאה או באמצעות שובר תשלום בדואר, אשר יכול להישלח ע"י הממונה בעקבות בקשה.

לטופס בקשה לקבלת מידע באופן קוון