מכרזים

התקשרויות מועצה מקומית רכסים באמצעות החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ

קישור לחברה למשק וכלכלל

קישור לאתר


רשימת מכרזי מועצה:

מכרז מס' 23/2018   שם המכרז: פתוח גני משחקים ברכסים

מכרז מס' 26/2018   שם המכרז: מכרז הפקת אירועים

מכרז מס' 6/2019     שם המכרז: השתתפות בשירותי חונכות

מכרז מס' 7/2019     שם המכרז: למתן שירותי ייעוץ ארגוני עבור מ.מ. רכסים

נספחים :                    פיתוח מצוינות ארגונית ברשויות בהמראה

                                  טופס הגשת מועמדות

מכרז מס' 8/2019     שם המכרז: לשירותי ייעוץ, תכנון וליווי אדריכלי לפרויקטים + הסכם

נספח ד':                    נוהל בדיקת העדר ניגוד עניינים 

מכרז מס' 10/2019   שם המכרז: מינוי יועץ משפטי חיצוני למועצה מקומית רכסים

מכרז מס' 13/2019   שם המכרז: איסוף ופינוי אשפה ופסולת מוצקה