מפעים לראות את תושבי רכסים היקרים

הנשמעים לדעת גדולי התורה ומקיימים את מצוות "ועשית ככל אשר יורוך" ומצוות "ונשמרתם לנפשותכם"

רחובות הישוב בכל ערב פסח, הומים ורועשים בהכנות לחג, והשנה, פסח תש"פ נשמעים לדעת גדולי התורה

ונשארים בבתים.

לצפיה