דלג לתוכן

חופש המידע

רקע וחוק
חוק חופש המידע קוב את זכותו של כל אזרח ותושב לקבל מידע מרשות ציבורית, בכפוף לסייגים שפורטו בו.
הסייגים נועדו לשמור על זכויות מוגנות ואינטרסים ראויים כגון: בטחון המדינה , שמירת הפרטיות, סודות מקצועיים ומסחריים.

החוק מפרט מי זכאי לקבל מידע, איזה סוגי מידע יש חובה ו רשות למסור, פרטים בדבר תוכן המידע הנמסר, אופן הפעלת שיקול הדעת של הרשות הציבורית בבואה למסור מידע, וכן הוראות והנחיות בדבר נוהלי הגשת הבקשות והטיפול בהם.

הממונה על חוק חופש המידע

הממונה על חוק חופש המידע

יצחק אבן צור, טל': 04-8038459  , דוא"ל: isaac@rekhasim.muni.il

כתובת: הרב קוק 4 רכסים

תשלום האגרה לצורך קבלת מידע ניתן באמצעות משלוח המחאה או באמצעות שובר תשלום בדואר, אשר יכול להישלח ע"י הממונה בעקבות בקשה.

לטופס בקשה לקבלת מידע באופן קוון

תקנות חופש המידע שנת 2009

תקנות חופש המידע שנת 1999

חוק חופש המידע 1998

דוחות שנתיים