מכרזים

מכרז מס' 1/2020

מכרז ביטוח רכוש וחבויות


לפרטים על המכרז פרטים על המכרז

לעיון במכרז לחץ מכרז ביטוח לעיון כאן

לקנית המכרז יש לגשת למועצה המקומית רכסים רח' הרב קוק 2

רכסים לפרטים 04-8308400

עלות המכרז 750 ש"ח

שאלות הבהרה  –  שאלות הבהרה – 1

שאלות ותשובות נוספות – שאלות הבהרה -2

המכרז שירותי יעוץ ופיקוח

 

קישור מכרז שרותי יעוץ ופקוח הנדסי


התקשרויות מועצה מקומית רכסים באמצעות החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ

קישור לחברה למשק וכלכלל

קישור לאתר


רשימת מכרזי מועצה:

מכרז מס' 23/2018   שם המכרז: פתוח גני משחקים ברכסים

מכרז מס' 26/2018   שם המכרז: מכרז הפקת אירועים

מכרז מס' 6/2019     שם המכרז: השתתפות בשירותי חונכות

מכרז מס' 7/2019     שם המכרז: למתן שירותי ייעוץ ארגוני עבור מ.מ. רכסים

נספחים :                    פיתוח מצוינות ארגונית ברשויות בהמראה

                                  טופס הגשת מועמדות

מכרז מס' 8/2019     שם המכרז: לשירותי ייעוץ, תכנון וליווי אדריכלי לפרויקטים + הסכם

נספח ד':                    נוהל בדיקת העדר ניגוד עניינים 

מכרז מס' 10/2019   שם המכרז: מינוי יועץ משפטי חיצוני למועצה מקומית רכסים

מכרז מס' 13/2019   שם המכרז: איסוף ופינוי אשפה ופסולת מוצקה